House Wise Teachers
House Wise Teachers 2023 - 24
Bose House (Red) Gandhi House (Green)
1. Mr. Arun Kumar Yadav (House Master) 1. Mr. Vishnu Sharma (House Master)
2. Mrs. Yasmin Parvez (House Mistress) 2. Mrs. Alka Dua (House Mistress)
3. Mr. Jopson Thomas 3. Mrs. Sunita Saxena
4. Ms. Namrata Singhal 4. Mrs. Pushpa Kempster
5. Mrs. Deepa Jaggi 5. Mrs. Rita Sharma
6. Dr. Madhulika Verma 6. Mrs. Sangita Pandya
7. Mrs. Seema Agarwal 7. Dr. Meenakshi Sharma
8. Mrs. Kumkum Dixit 8. Ms. Marina Morris
9. Ms. Shweta Sahni 9. Mr. Jiljo John
10. Mr. Malkeet Singh 10. Dr. G. Lazer
Nehru House (Blue ) Patel House (Yellow)
1. Mr. Sanjeev Rathore (House Master) 1. Dr. Praveen Kumar Verma (House Master)
2. Mrs. Veronica Peter (House Mistress) 2. Mrs. Shikha Vashisth (House Mistress)
3. Dr. Anuradha Paliwal 3. Mr. Arthur Clarance
4. Mrs. Rita Crispin 4. Mrs. Sangeeta Bahl
5. Mrs. Ruveena Nadar 5. Mr. James Dueman
6. Mrs. Chandani Karan 6. Mrs. Geeta Rawat
7. Mrs. Rekha Jain 7. Mrs. Richa Kaushal
8. Mr. Baltej Singh 8. Ms. Paramjit Kaur
9. Ms. Nitu Yadav 9. Dr. Ekta Srivastava
House Wise Teachers 2022 – 23
House Wise Teachers 2019 – 20
House Wise Teachers 2018 – 19
House Wise Teachers 2017 – 18
House Wise Teachers 2016 – 17
House Wise Teachers 2015 – 16
House Wise Teachers 2014 – 15
House Wise Teachers 2013 – 14
House Wise Teachers 2012 – 13