Toppers XII

COMMERCE
DAKSH VIJ (95.4% )

SAMAIRA VIJ (92.4% )

ISHAN JAIN (91.4% )

SIDDHI SHARMA (90.6% )

JAITY PALIWAL (89.6% )

UTSAVI UPMANYUE (89% )

HAIRIKA CHOPRA (87.6% )

MANTHAN GUPTA (85.6% )

PARAS CHAURASIA (85.6% )
SCIENCE
RIYA MISHRA (94.2% )

PRINCE CHAHAR (88.8% )